קישור להורדת התעריפון

תעריפון מס"ב 

1.   כללי

 

·        התשלום בגין השירותים שמחירם נקוב ב-$ יתורגמו לש"ח לפי השער היציג של הדולר האמריקאי ביום הפקת החשבונית.

·        על כל המחירים יתווסף מע"מ כחוק.

·        הצמדה: המחירים השקליים צמודים למדד ינואר 2017. עדכון המחיר ע"פ עליית המדד יתבצע בשני מועדים בשנה (בינואר וביולי).

·        תנאי תשלום: שוטף + 30 יום.

 

2.     שרותים לבנקים חברי מסלקת הבנקים 

 

2.1 שרות סליקת ממסרי זיכויים וחיובים

 

2.1.1 שרות סליקת זיכויים (תשלומים)

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

הצגת קובץ זיכויים 

הבנק המציג

10 ₪ לקובץ

ראה הבהרה מספר 1

הצגת תנועת זיכויים

הבנק המציג

0.0015$ לתנועה

ראה הבהרה מספר 1

קבלת תנועת זיכויים

הבנק המקבל

0.0015$ לתנועה

ראה הבהרה מספר 2

 

הבהרה מספר 1

הבנק המציג משלם עבור הצגת קובץ זיכויים ועבור הצגת תנועות זיכויים כאשר הוא מציג את הקובץ וגם כאשר הלקוח שלו מציג את קובץ הזיכויים ישירות למס"ב .

הבהרה מספר 2

הבנק המקבל משלם עבור קבלת תנועות זיכויים .

 

2.1.2 שרות סליקת חיובים ע"פי הרשאה

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

הצגת קובץ חיובים

הבנק המציג

4 ₪ לקובץ

ראה הבהרה מספר  3

הצגת תנועת חיובים

הבנק המציג

0.0015$ לתנועה

ראה הבהרה מספר  3

קבלת תנועת חיובים

הבנק  המקבל

0.0015$ לתנועה

ראה הבהרה מספר  4

 

הבהרה מספר 3

הבנק המציג משלם עבור הצגת קובץ חיובים ועבור הצגת תנועות חיובים כאשר הוא מציג את הקובץ וגם כאשר הלקוח שלו מציג את קובץ החיובים ישירות למס"ב .

 הבהרה מספר 4

הבנק המקבל משלם עבור קבלת תנועות חיובים .

 

2.1.3 שרות סליקת החזרות זיכויים 

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

הצגת החזרת זיכוי

הבנק מציג ההחזרה

1 ₪ להחזרה

 

 

 

2.1.4 שרות סליקת החזרות חיובים ע"פי הרשאה

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

הצגת החזרת חיוב 

הבנק מציג ההחזרה

0.0348$ להחזרה

 

 

 

 2.1.5 קבלת קובץ ממסרי סליקה                                                                    

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

קבלת קבצי ממסרי סליקה  

הבנק המקבל 

25 $ לכל יום עסקים

 

 

 

2.1.6 שרות טיפול והתחשבנות בבקשות לפתיחת הרשאות  לחיובים עפ"י הרשאה

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

טיפול בפתיחת הרשאה

הבנק פותח ההרשאה 

0.12 ₪ להרשאה

 

העברת מידע ממס"ב למוסד על הרשאות בגינן הבנק המציג שילם על הקמת הרשאה

הבנק המציג של המוסד

15 ₪ לכל קוד מוסד    

 

0.20 ₪ לכל רשומת מידע למוסד

המידע מועבר על פי בקשת בנק המציג

 

 

2.1.7 קבלת תנועות חיובים עתידיים 

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

קבלת תנועת חיוב עתידי  

הבנק המקבל 

0.0025 $ לתנועה

 

 

 

2.1.8 קבלת תנועות לחשבון מסוים מרשימת קודי מוסד  

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

קובץ שטוח או קובץ אקסל המכיל פרוט רשומות שהועברו על ידי מס"ב לחשבון מסוים בבנק על פי רשימת קודי מוסד עבור חודש מסוים

הבנק בו מתנהל החשבון עבורו מתבקש השרות 

440 ₪ לקובץ

אין מגבלה לרשימת קודי המוסד

 

 

2.1.9 שרות טיפול בתקנה 439 

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

טיפול בהעברת הוראות קבע  מבנק אחד לבנק אחר

הבנק יוזם התהליך 

1.00 ₪ לתהליך שלם או חלקי

ראה הבהרה מספר  2.1.9

 

הבהרה מספר  2.1.9

התשלום הינו עבור תהליך חלקי או מלא (כלומר התשלום הינו חד פעמי עבור מסר אחד או מסרים רבים בהם מופיע אותו מזהה הסכם חד חד ערכי).  

 

 

3.   שרותים ליצרני/מתפעלי קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים

 

 

3.1  שרותי סליקת ממסרי קופות גמל,קרנות השתלמות, קרנות פנסיה

 וביטוחי מנהלים (להלן : קופות )

 

 

3.1.1 שרות סליקת זיכויים/חיובים  ממעסיקים לחשבונות עמיתים בקופות

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

דמי שרות 

מתפעל/יצרן הקופה

600 ₪ לחודש

 

דמי ניהול  עבור כל קופה

מתפעל/יצרן הקופה

20 ₪ לחודש

 

קבלת תנועת זיכוי/חיוב   לחשבון העמית

מתפעל/יצרן הקופה המקבלת

0.045 ₪ לתנועה

 

ראה הבהרה מספר 5

 

הבהרה מספר 5

כל רכיב של הפקדה לחשבון העמית ייחשב לתנועת זיכוי/חיוב אחת. לדוגמא : הפקדת הפרשת העובד לתגמולים, הפקדת הפרשת המעביד לתגמולים והפקדת הפרשת המעביד לפיצויים תחשבנה כשלוש תנועות זיכוי.

ב"חיסכון לכל ילד" – כל רשומה המועברת לגוף בקובץ ההפקדות תיספר כתנועה לחיוב המתפעל/יצרן הקופה המקבלת.

 

 

3.1.2 שרות מעבר עמיתים בין קופות גמל וקרנות השתלמות

 

תיאור השרות

הגורם המשלם

מחיר

הערות

דמי שרות

מתפעל/יצרן הקופה

600 ₪ לחודש

 

העברת תנועת מעבר עמית

מתפעל/יצרן הקופה המעבירה

0.75 ₪ לתנועה

 

קבלת תנועת מעבר  עמית

מתפעל/יצרן הקופה המקבלת

0.75 ₪ לתנועה

 

 

           

4.   שרותים לתאגידים בנקאיים ולחברות האשראי ( להלן מקבלי השרות)

 

4.1 שרותי  מיתוג למאגרי מידע

 

שרותי  המיתוג הינם למאגרי המידע הבאים :

 

מאגר מרשם האוכלוסין – למטרת פתיחת חשבונות . שרות זה ניתן רק לתאגידים בנקאיים

מאגר אגף הרישוי במשרד התחבורה – למטרת ביצוע שעבודי רכב וביטול רישום השעבוד.

מאגר משרד הביטחון -  לצורך ביצוע תשלומים על פי חוק חיילים משוחררים . שרות זה ניתן רק לתאגידים בנקאיים.

 

המשלמים עבור שרותי המיתוג הינם מקבלי השרות .


 

4.2  מיתוג למאגר מרשם האוכלוסין

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

שאילתות למאגר מרשם האוכלוסין  :

דמי שרות

דמי מיתוג

תשלום לזכיין מרשם אוכלוסין

 

440 ₪ לחודש

0.02 ₪  לשאילתא

0.625 ₪ לשאילתא

 

ראה הבהרה מספר 6

 

ראה הבהרה מספר 7

רישיון תוכנה לכל תחנת מרשם אוכלוסין נוספת

330 ₪ לחודש

 

 

 

 

 

 

4.3  מיתוג למאגר אגף הרישוי במשרד התחבורה

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

שאילתות ופעולות בקשר עם שעבודי כלי רכב במאגר משרד התחבורה :

דמי שרות

דמי מיתוג

 

 

 

440 ₪ לחודש

0.02 ₪  לשאילתא/פעולה

 

 

 

ראה הבהרה מספר 6

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  מיתוג למאגר משרד הבטחון

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

שאילתות ופעולות בקשר עם תשלומים לפי חוק חיילים משוחררים  :

דמי שרות

דמי מיתוג

 

 

 

440 ₪ לחודש

0.02 ₪  לשאילתא/פעולה

 

 

 

ראה הבהרה מספר 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבהרה מספר 6 

מקבל שרות שמשתמש בשרותי המיתוג למספר מאגרי מידע משלם דמי שרות חודשיים רק פעם אחת.

דמי השרות החודשיים כוללים בתוכם רישיון שימוש לתחנה אחת לביצוע שאילתות למרשם אוכלוסין למקבלי שרות שאינם מחוברים ישירות מהמחשב שלהם למחשב מס"ב.

 

הבהרה מספר 7

מחיר השאילתא נקבע ע"י הזכיין, התשלום המתקבל מועבר ממס"ב לזכיין.

התשלום  לזכיין בשיעור של 0.625 ₪ הינו צמוד למדד נובמבר 2009 שפורסם ב 15/12/2009.

 

 

הזכיין מעדכן את מחיר השאילתא 4 פעמים בשנה ובהתאם יעודכן המחיר למקבלי השרות .

 

להלן מועדי  עדכון מחיר שאילתא :

 

עבור שרות לחודשים: דצמבר,ינואר,פברואר        - המחיר יתעדכן לפי מדד נובמבר.

עבור שרות לחודשים: מרץ,אפריל,מאי                 - המחיר יתעדכן לפי מדד פברואר

עבור שרות לחודשים: יוני,יולי,אוגוסט                 - המחיר יתעדכן לפי מדד מאי.

עבור שרות לחודשים: ספטמבר,אוקטובר,נובמבר- המחיר יתעדכן לפי מדד אוגוסט

בשירות לזכיין שאליו מתייחסת הבהרה זו, תהליך ההצמדה שמבואר בהבהרה זו בא במקום ההצמדה שפורטה בתחילת התעריפון בסעיף "כללי".

5.   שרותים למעבירי תשלומים ( זיכויים ) 

 

5.1 שרותים ואביזרים הקשורים בהצגת זיכויים  

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

דמי הצטרפות לאתר התשלומים

500 ₪ חד פעמי

 

דמי שימוש בתוכנת שידור קבצי תשלומים

500 ₪ חד פעמי

 

אמצעי חתימה לחותם – מיניקי

400 ₪ ליחידה

 

אמצעי חתימה לחותם – כרטיס חתימה

200 ₪ ליחידה

 

אחזקת שרת חתימה

50$ לשנה

 

מכתב אישור על ביצוע  תשלום לחשבון עד שנה אחורה

50 ₪

לכל אישור תשלום

מכתב אישור על ביצוע  תשלום לחשבון מעל שנה אחורה

150 ₪

לכל אישור תשלום

שחזור הודעת זיכוי/חיוב עד שנה אחורה .

ללא תשלום

 

שחזור הודעת זיכוי/חיוב  מעל שנה אחורה 

150 ₪ לשחזור

 

 

שחזור תנועות החזרה עד שנה אחורה .

ללא תשלום

 

שחזור תנועות החזרה  מעל שנה אחורה

א. מחיר בסיס לכל שורה בדף חשבון הבנק

ב. בנוסף מחיר עבור  כל החזרה

 

150₪ לשורה

1 ₪ להחזרה

 

העתק הוראת תשלום ( פקס או מסמך מקור )

150 ₪ להוראה

 

הדפסת רשומות קובץ שהועבר לבנקים

150 ₪ + 0.20 ₪ עבור כל תנועה בקובץ

 

קובץ שטוח או קובץ אקסל המכיל פרוט רשומות שהועברו לבנקים עבור חודש מסוים

440 ₪ לקובץ

ראה הבהרה מספר 8

סטורנו לקובץ

440 ₪ לקובץ

ראה הבהרה מספר 9

 

הבהרה מספר   8

המחיר הינו עבור מספר בלתי מוגבל של קודי מוסד ושל מספר קבצים לחודש עבורו התבקש הפרוט .

 

הבהרה מספר  9

על הלקוח המבקש את ביצוע פעולת סטורנו להחתים את הבנק על נוסח כתב שיפוי שנמסר לו ע"י מס"ב . ללא  חתימת הבנק על כתב השיפוי, מס"ב לא תבצע את פעולת הסטורנו.

 

 

5.2 שרות קבלת קבצי החזרות זיכויים

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

קבלת החזרות זיכויים בקובץ :

דמי שרות

 

תשלום חודשי עבור קוד מוסד

תשלום עבור תנועת החזרה 

 

120 ₪ לחשבונית לחודש

20 ₪   לקוד מוסד

0.592 ₪ לתנועה

ראה  הבהרה מספר 10

שחזור קובץ החזרות אחרון

ללא תשלום

 

שחזור קובץ החזרות עד שנה אחורה .

75 ₪ לשחזור

 

 

שחזור קובץ החזרות מעל שנה אחורה

150 ₪ לשחזור

 

 

 

 


 

הבהרה מספר 10

  • ניתן לקבל קובץ החזרות בתדירות יומית או ע"י בחירת מועדים מסוימים בחודש שבו יופק קובץ ההחזרות. מספר המועדים בחודש בהם ניתן לבקש הפקת קובץ החזרות לא יעלה על 4 מועדים .
  • התשלום עבור קוד מוסד הינו רק עבור קודי המוסד שהיו להם החזרות בחודש הוצאת החשבונית.
  • על הלקוח למשוך את הקובץ ממערכת תיבות הדואר של מס"ב באמצעות תוכנת משיכה שתינתן ללקוח ללא תשלום .
  • לקוח שיבקש לקבל את ההחזרות בכספת סייברארק ואין לו עדיין כספת סייברארק מול מס"ב או שיבקש רישיון נוסף, יחוייב עפ"י סעיף 7.

 

5.3 שרות קבלת מידע על תשלומים שלא בוצעו

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

קבלת מידע בקובץ על תשלומים שלא בוצעו (לא כולל תשלומים שבוצעו והוחזרו מהבנקים)

 

1173 ₪

 

המחיר הינו חודשי

 

 

 

 

5.4 שרות קבלת מידע חוזר על תשלומים

 

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

קבלת מידע בקובץ אודות סליקת תשלומי גמל:

·         דמי שרות

 

·         מידע בגין תשלום שנסלק 

 

 

440 ₪ לחודש

 

0.20 ₪  לרשומת מידע

הבהרה 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבהרה מספר 15

לקוח המשלם דמי שירות לחשבונית בעבור שירות אחר ממס"ב ויבקש להוסיף לחשבונית הקיימת את פירוט התשלום עבור שירות קבלת המידע על הוראה לתשלום ישלם את דמי השרות לחשבונית לחודש רק פעם אחת.

 

6.   שרותים למציגי  חיובים על פי הרשאה 

6.1 שירותים ואביזרים הקשורים בהצגת חיובים ע"פ הרשאה  

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

דמי הצטרפות לקוד מוסד חדש

500 ₪ חד פעמי

התשלום חל על משדר הקובץ

שינוי משדר הקובץ לקוד מוסד  קיים

300 ₪ חד פעמי

התשלום חל על המשדר החדש של הקובץ

שחזור הודעת זיכוי/חיוב עד שנה אחורה

ללא תשלום

 

שחזור הודעת זיכוי/חיוב  מעל שנה אחורה

150 ₪ לשחזור

 

שחזור תנועות החזרה עד שנה אחורה .

ללא תשלום

 

שחזור תנועות החזרה  מעל שנה אחורה

א. מחיר בסיס לכל שורה בדף חשבון הבנק

ב. בנוסף מחיר עבור  כל החזרה

 

150 ₪ לשורה

1 ₪ להחזרה

 

הדפסת רשומות קובץ שהועבר לבנקים

150 ₪ + 0.20 ₪ עבור כל תנועה בקובץ

 

קובץ שטוח או קובץ אקסל המכיל פרוט רשומות שהועברו לבנקים עבור חודש מסוים

440 ₪ לקובץ

ראה הבהרה מספר 11

סטורנו לקובץ

440 ₪ לקובץ

ראה הבהרה מספר 12

 

הבהרה מספר  11

המחיר הינו עבור מספר בלתי מוגבל של קודי מוסד ושל מספר קבצים לחודש עבורו התבקש הפרוט .

 

הבהרה מספר  12

על הלקוח המבקש את ביצוע פעולת סטורנו להחתים את הבנק על נוסח כתב שיפוי שנמסר לו ע"י מס"ב . ללא חתימת הבנק על כתב השיפוי, מס"ב לא תבצע את פעולת הסטורנו.

 

6.2 שרות קבלת קבצי החזרות חיובים ע"פ הרשאה

 

תיאור השרות

מחיר

הערות

קבלת החזרות חיובים בקובץ :

דמי שרות

 

תשלום חודשי עבור קוד מוסד

תשלום עבור תנועת החזרה 

 

120 ₪ לחשבונית לחודש

20 ₪   לקוד מוסד

0.592 ₪ לתנועה

ראה  הבהרה מספר 13

שחזור קובץ החזרות אחרון

ללא תשלום

 

שחזור קובץ החזרות עד שנה אחורה .

75 ₪ לשחזור

 

שחזור קובץ החזרות מעל שנה אחורה

150 ₪ לשחזור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבהרה מספר 13

 

6.3 שרות קבלת מידע על הרשאות לחיוב חשבון

תיאור השרות

מחיר

הערות

קבלת מידע  בקובץ אודות הקמה/דחייה/ביטול לחיוב חשבון עפ"י הרשאה:

·         דמי שרות

 

·         תשלום עבור רשומת מידע

 

 

 

120 ₪ לחשבונית לחודש

 

0.20 ₪ לרשומת מידע

הבהרה 14

הבהרה מספר 14

·         התשלום הינו עבור רשומת מידע הכוללת מידע על הקמה או דחייה של הוראה לחיוב חשבון עפ"י הרשאה או מידע על ביטול הרשאה קיימת.

  • לקוח המשלם דמי שירות לחשבונית בעבור שירות אחר ממס"ב ויבקש להוסיף לחשבונית הקיימת את פירוט התשלום עבור "שירות קבלת מידע הרשאות לחיוב חשבון" ישלם את דמי השרות לחשבונית לחודש רק פעם אחת.

 

7.   שרות כספת סייברארק  

תיאור השרות

מחיר

הערות

תשלום עבור רישיון משתמש להתחברות לכספות

1450 ש"ח

תשלום חד פעמי לרישיון

תשלום שנתי בעבור תמיכה

200 ש"ח

תשלום שנתי לכל רישיון החל מהשנה הראשונה

 

 ט.ל.ח

 

קישור להורדת התעריפוןבן יהודה 25 תל אביב 6103102