הצהרת מס"ב לשמירה על אבטחת המידע

מס"ב הינה תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ולפיכך, כפופה להוראות בנק ישראל בתחום אבטחת מידע.

בנוסף, מס"ב מנויה בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 ומפוקחת ע"י יחידת התמ"ק במערך הסייבר הלאומי וכן חלות עליה חובות מכוח חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.