טופס הצטרפות לשירותי העברת תשלומים

סוג התאגיד

פרטי התאגיד

פרטי עוסק מורשה

פרטי שותפות לא רשומה

כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו

כתובת התאגידניתן להזין גם אזורי תעשייה

פרטי בנק וחשבון

בחירת השירות

בגין כל נושא תשלום שיסומן ייגבו דמי פתיחת קוד מוסד חדש בעלות של 500 ש"ח + מע"מ

משכורות

פנסיה

ספקים

תשלומים אחרים

פרטי ממלא הטופס

פרטי איש קשר 1

פרטי איש קשר 2

התחייבות בגין ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב


יש לאשר קוד אימות