טופס הוספת שירותים
ללקוח קיים

סוג התאגיד




פרטי התאגיד

כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה (בעברית בלבד)
המספר המופיע ברשם החברות/שותפות/עמותות

פרטי עוסק מורשה

כולל ספרת ביקורת

פרטי שותפות לא רשומה

המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה
המספר המופיע ברשם החברות/העמותות/וכו
כפי שמופיע בחשבונות הבנק ובחותמת החברה

כתובת התאגיד



ניתן להזין גם אזורי תעשייה
ניתן להזין גם אזורי תעשייה

פרטי חשבון הבנק של התאגיד

שם הבנק בו נמצא חשבון התאגיד
במספרי סניף עם ספרה אחת - יש להוסיף אפס לפני המספר
מספר חשבון עד 9 ספרות

בחירת השירות

בגין כל נושא תשלום שיסומן ייגבו דמי פתיחת קוד מוסד חדש בעלות של 500 ש"ח + מע"מ

משכורות

סכום חודשי משוער מקסימלי

פנסיה

סכום חודשי משוער מקסימלי

ספקים

סכום חודשי משוער מקסימלי

תשלומים אחרים

פרטי איש קשר 1

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

פרטי איש קשר 2

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

פרטי איש קשר 3

יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)
יש להזין מספרים בלבד (ללא מקף)

מורשי חתימה בארגון



התחייבות בגין ביצוע תשלומים באמצעות מס"ב